ODİN Ortak Sağlık Güvenlik Birimi | ODİN OSGB | İZMİR |
50708
page-template-default,page,page-id-50708,eltd-core-1.0.3,ajax_fade,page_not_loaded,boxed,borderland-ver-1.6, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,,grid_1300,wpb-js-composer js-comp-ver-4.9.1,vc_responsive
 

S.S.S. Sıkça Sorulan Sorular

Neden OSGB?

Profesyonel kadro, akademik altyapı, değişik sektörlerden uzmanlar, hizmet odaklı bakış,

sorumluluk paylaşımı, takım çalışması, deneyim, hizmet çeşitliliği, maliyet…

İSG hizmeti almak zorunda mıyım?

6331 sayılı Kanunun 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

MADDE 38 – (1) Bu Kanunun; a) (Değişik: 12/7/2013-6495/56 md.) 6 ve 7 nci maddeleri; 1) 4857 sayılı

İş Kanununun mülga 81 inci maddesi kapsamında çalışanlar hariç kamu kurumları ile 50’den az

çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1/7/2016 tarihinde,

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6331.pdf

1 Temmuz 2016 tarihi itibari ile 1 SGK’lı personele sahip olsa dahi her işletme İSG hizmeti

almak zorundadır.

Tehlike sınıfı nedir, İSG açısından anlamı nedir?

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanununun 9. Maddesi uyarınca belirlediği çalışma

alanlarına ait nace kodları esas alınarak yapılan sınıflandırmadır. sınıflandırmadır. Az

Tehlikeli, Tehlikeli ve Çok Tehlikeli olmak üzere 3 gruba ayrılır.

Tehlike Sınıfı atanacak İŞ güvenliği Uzmanı ve İşyeri hekimini ve diğer Sağlık sağlık

Personelinin çalışma süreleri açısından esastır.

İşyeri Hekimi :

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde ve üçüncü fıkrada yer

alan “1500” ibareleri “1000”, dördüncü fıkrada yer alan “1000” ibareleri “750” olarak değiştirilmiş ve

aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) İşyeri hekimleri, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirmek için aşağıda

belirtilen sürelerde görev yaparlar:

a) Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 5 dakika.

b) Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika.

c) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 15 dakika.”

İş Güvenliği Uzmanı :

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde ve

ikinci fıkrada geçen “2000” ibareleri “1000”, üçüncü fıkrada geçen “1500” ibareleri “500”,

dördüncü fıkrada geçen “1000” ibareleri “250” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye

aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) İş güvenliği uzmanları, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirmek için

aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar:

a) Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika.

b) Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 20 dakika.

c) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 40 dakika.”

Diğer Sağlık Personeli;

MADDE 19 – (1) Diğer sağlık personeli, Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirmek

için aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar:

a) Çok tehlikeli sınıfta yer alan 10 ila 49 çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 10 dakika.

b) Çok tehlikeli sınıfta yer alan 50 ila 249 çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 15 dakika.

c) Çok tehlikeli sınıfta yer alan 250 ve üzeri çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 20 dakika.

Devlet yardımı var mı?

Kamu Kurum ve kuruluşları hariç olmak üzere 10 dan az çalışanı bulunan tehlikeli ve çok

tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, 20/06/2012 tarihli 6331 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği

kanununun 7. Maddesi gereğince sağlanacak desteklerin ödenme usul ve esasları

düzenlemiştir. Devlet yardımıyla ilgili tebliğ 3 Mayıs 2014 cumartesi günü resmi gazetede

yayınlanmıştır. Sayı28989

Aşağıdaki linki tıklayınız.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/05/20140503-7.htm

İSG tespit ve öneri defteri (onaylı defter) nedir? Defter onayı nasıl yapılır?

Tespit ve Öneri Defteri (onaylı defter) İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı tarafından yapılan

tespit ve tavsiyeler ile gerekli görülen diğer hususların yazıldığı seri numaralı ve sayfaları 1

asıl 2 kopyalı şekilde düzenlenmiş her işyeri için tek olan defteri ifade eder.

Tespit ve Öneri Defteri (onaylı defter) iki şekilde onaylanabilir.

1: Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerince;

İş kur defter onaylatma dilekçelerini işverenler iş yerlerinin bağlı olduğu iş kur merkezlerine

başvurabilirler ücretsiz onaylatabilirler dilekçe örneği aşağıdaki gibidir.

İş-Kur Bölge Müdürlüğü ‘ne

iZMİR

______________________________ adresinde kurulu, ___________________ alanında

faaliyet gösteren _______________ sigorta sicil numaralı işyerimize ait tespit ve öneri

defterinin kurumunuzca onaylanmasını arz ederiz. __/__/_

Kaşe-İmza

a)İşveren veya işveren vekilinin kimlik fotokopisi

b)İşveren veya işveren vekilinin imza sirküsü

c)İşyeri Hekiminin kimlik fotokopisi

d)Ticaret Sicili gazetesi fotokopisi

e)Defterin onaylatılmasının istenildiğine dair dilekçeyi de götürmeleri gerekiyor.

2: Noterce her sayfası mühürlenmek sureti ile notere ödenecek ücret karşılığı onaylanır.

İşe giriş muayenesi ve periyodik muayene nedir?

İşe giriş muayenesi ve işe yerleştirme, işe giriş sırasında yapılan işlemler dizisinin

karşılığı ve birbirini tamamlayan kavramlardır. İşçinin çalışacağı işyerinin

tamamında veya işyerinin bir ünitesinde var olan tüm riskler dikkate alınıp, bu

risklere yönelik anamnez, klinik ve laboratuvar muayeneler yapılarak tamamlanan

muayeneyi "işe yerleştirme" olarak kabul etmek gerekir.

Periyodik muayene ise; Tehlike sınıfına göre aynı işte çalışan personelin periyodik

sürelerle İşyeri Hekimi tarafından öngörülen tetkikleri de içeren çalışmalar ve

raporlamalardır.

Ortam ölçümü nedir?

Çalışma ortamında bulunan, çalışanların sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek

her türlü fiziksel (gürültü, titreşim, aydınlatma, iyonlaştırıcı olmayan radyasyon,

vb.), kimyasal (toz, gaz, buhar vb.) ve biyolojik, (virüs, bakteri, mantar, vb.)

etkenlerin nicelik ve nitelik tayininin yapılmasıdır. İşveren güvenli bir çalışma

ortamı sağlamak amacıyla çalışma ortamındaki kişisel maruziyetlere veya çalışma

ortamına yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlere yönelik ölçüm, test, analiz

ve değerlendirmeleri, ön yeterlik veya yeterlik belgesini haiz laboratuvarlara

yaptırmakla yükümlüdür.

Risk analizi (değerlendirmesi) (RD) nedir?

İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu

tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan

risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması

amacıyla yapılması gerekli çalışmalardır.

Acil durum eylem planı nedir?

İşyerlerinde meydana gelebilecek acil durumlarda (yangın, patlama, tehlikeli

kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale,

mücadele, ilkyardım veya tahliye gerektiren olaylar) yapılacak iş ve işlemler dahil

bilgilerin ve uygulamaya yönelik eylemlerin yer aldığı plandır.

Yangın eğitimi nasıl alınır?

İşveren; çok tehlikeli ve tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde her 10 çalışan için ve

az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde her 20 çalışan için; a) Arama ve kurtarma,

b) Tahliye ve haberleşme,

c) Yangınla mücadele,

ç) İlkyardım konularında ayrı ayrı

olmak üzere uygun donanıma sahip ve özel eğitimli en az bir çalışanı görevlendirir.

Birden fazla çalışanın görevlendirilmesi gereken işyerlerinde bu çalışanlar ekipler

halinde koordineli olarak görev yapar. Her ekipte bir ekip başı bulunur.

Saha denetimi nedir?

İş sağlığı ve güvenliği denetiminin esas amacı iş kazalarının ve meslek

hastalıklarının önlenmesidir. Bu konuda, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatında yer

alan hükümlerin eksiksiz uygulanmasını sağlamak, mevzuata uymaları konusunda

işveren ve işçileri bilgilendirmek ve bu konudaki uygunsuzlukları yetkili makamlara

bildirmek denetimden sorumlu kurum ve kuruluşların görevleridir.

Denetimlerin etkin bir biçimde, eğitim öncelikli ve sürekli yapılması,

denetleyicilerin çağın gerektirdiği bilgi ve teknoloji olanaklarından yararlanması

sağlanmalıdır.

İş denetiminin öncelikli görev alanı, çalışma ortamı ve koşullarını kapsayan

mevzuattır. İşçi-işveren ilişkisini düzenleyen, çalışma hayatıyla ilgili yasa, tüzük ve

yönetmelikler çalışma mevzuatı olarak tanımlanmaktadır.

Kimler ilkyardımcı olabilir?

İlkyardım eğitimi ve ilkyardım sertifikası vermeye yetkili kuruluşlarda Sağlık

Bakanlığı Sertifikalı Eğitmenlerince uygulanacak 16 veya 40 saatlik teorik ve

uygulamalı eğitim sonunda Sağlık Bakanlığı yetkililerin yapacağı sınavlardan (teorik

ve pratik sınavlar) başarılı olan herkes SAĞLIK BAKANLIĞI SERTİFİKALI İLKYARDIMCI

olabilir.

İSG eğitimleri zorunlu mudur?

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve kanunun yürütülmesine ilişkin

çıkarılmış olan Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları

Hakkında Yönetmelik hükümlerince iş yerlerinde çalışanlara “İş Sağlığı ve Güvenliği

Eğitimi” verilmesi yasal bir zorunluluktur. İşverenler, iş sağlığı ve güvenliği

önlemlerine uygunluğu denetlemekle, mesleki riskleri belirlemekle, alınması

gereken önlemleri almakla, yasal hak ve sorumluluklar konusunda çalışanlarını

bilgilendirmekle ve alınması zorunlu olan “İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimini”

vermekle yükümlüdürler.

Az tehlikeli işler de 3 yılda bir.

Tehlikeli işlerde 2 yılda bir

Çok tehlikelilerde her yıl tekrarlanması zorunludur.

NACE kodu nedir?

Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması NACE (Altılı

Faaliyet) olarak adlandırılmakta olup, Avrupa’da ekonomik faaliyetlerle ilgili

istatistiklerin üretilmesi ve yayılması amacına yönelik bir başvuru kaynağı olarak

kullanılmaktadır. NACE kodlamasında faaliyet konularına göre

işyerlerine/işletmelere altı haneli bir kod verilmektedir. Ülkemizde birçok alanda

yürütülen Avrupa Birliğine uyum çalışmaları kapsamında, NACE kodu uygulaması

da kullanılmaya başlanmıştır. Örneğin Maliye Bakanlığına bağlı Gelir İdaresi

Başkanlığı bir süredir NACE kodlarını kullanmaktadır. NACE Kodu, 19.1.2005 tarihli

ve 25705 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunan Odalarda/Ticaret

Borsalarında Mesleklerin Gruplandırılması hakkındaki yönetmeliklerin 03.06.2012

tarihli ve 29312 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış değişik geçici 3üncü maddeleri

uyarınca, bağlı oda ve borsa üyelerinin faaliyet kodlarının ve buna bağlı olarak

meslek gruplarının belirlenmesi görevi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB)

verilmiştir.

İSG Katip nedir?

İSG-Katip, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanununda yer alan İSG hizmetlerinin

elektronik ortamda sunulabilmesine ve istatistiksel olarak raporlanabilmesine

imkan sağlayan, kullanıcı yetki rollerine bağlı olarak etkileşimli ve bütünleşik veri

tabanı anlayışıyla, ilgili kurumların veri tabanları ile entegre edilen ve KPS (Mernis)

ye bağlı olarak gerçek kişilerin bilgileriyle eş zamanlı çalışan yazılımdır.

6331 sayılı yasa nedir?

Bu Kanunun amacı; işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut

sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki,

sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir.

6331 sayılı iş yasası,

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/06/20120630-1.htm

4857 sayılı iş kanunu nedir ve 4857 sayılı iş kanunun geçerliliği?

4857 sayılı İş Kanunun Geçerliliği:

• Diğer mevzuatta iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak 4857 sayılı Kanuna yapılan

atıflar bu Kanuna yapılmış sayılacak.

• 4857 sayılı Kanunun 77 nci, 78 inci, 79 uncu, 80 inci, 81 inci ve 88 inci

maddelerine göre yürürlüğe konulan yönetmeliklerin bu 6331 sayılı Kanuna aykırı

olmayan hükümleri, bu Kanunda öngörülen yönetmelikler yürürlüğe girinceye

kadar uygulanmaya devam edilecek.

• Çalışanların tabi oldukları kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 6331 sayılı

Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 4857 sayılı Kanunun bu Kanuna aykırı

olmayan hükümleri uygulanacak.

• Çalışanlar için, 4857 sayılı Kanun ve diğer mevzuat gereği daha önce alınmış

bulunan periyodik sağlık raporları süresi bitinceye kadar geçerli olacak.

4857 sayılı İş Kanunu,

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4857.pdf

Kişisel koruyucu donanım (KKD) nedir?

Kişisel Koruyucu Donanım, bir veya birden fazla sağlık ve güvenlik riskine karşı

korunmak için kişilerce giyilmek, takılmak veya taşınmak amacıyla tasarlanmış

herhangi bir cihaz, alet veya malzemedir.

Güvenlik ayakkabıları, eldivenler, koruyucu giysiler, Göz koruyucuları, baretler,

yüksekten düşmeyi önleyici emniyet kemerleri gibi koruyucu donanımlar kişisel

koruyuculara örnektir.

Meslek hastalığı nedir? Nerelerde tedavi edilir?

Meslek hastalığı, sigortalının çalıştığı işin niteliğine göre, tekrarlanan bir sebep

veya işin yürütüm şartları nedeniyle meydana gelen, geçici veya sürekli hastalık,

sakatlık, ruhi arıza halidir. SSK Genel Müdürlüğü; tedavi edici hekimlik hizmetleri

ile, koruyucu hekimlik hizmetlerini beraberce yürütebilecek, kendine özgü özel

laboratuvarları olan, İşyerlerinde İNCELEME, ARAŞTIRMA, TARAMA muayeneleri

yapabilecek AMBULATUVAR bölümleri bulunan, işyerlerinde koruyucu hekimlik

hizmetlerinin alınmasında yardımcı olan çağdaş anlamda işçi sağlığı hizmetleri

verecek, Meslek Hastalıkları Hastaneleri açmıştır.

İş kazası nedir?

İş kazası, aşağıdaki hal ve durumlardan birinde meydana gelen ve sigortalıyı

hemen veya sonradan bedence veya ruhça arızaya uğratan;

Sosyal Sigortalar Kanunu hükümlerine göre,

a) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,

b) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısıyla,

c) Sigortalının işveren tarafından görevle başka bir yere gönderilmesi yüzünden asıl

işini yapmaksızın geçen zamanlarda,

d) Emzikli kadın sigortalının çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,

e) Sigortalıların işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak

götürülüp getirilmeleri sırasında,

Meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedence veya ruhça arızaya

uğratan olaya iş kazası denilmektedir.

OHSAS nedir? (18001-45001)

"Occupational Health and Safety Assessment Series" kısaltması olan OHSAS, kalite yönetim

sistemleri (ISO:9001) veya çevre yönetim sistemleri (ISO:14001) benzeri bir yönetim sistemi

olup, iş sağlığı ve güvenliği alanında metodik çalışmaları düzenler.

OHSAS 18001'in temel amacı; iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal mevzuatın ışığı altında,

kuruluştaki söz konusu riskleri ortadan kaldırarak veya en aza indirerek, sağlıklı, güvenli bir

çalışma ortamı oluşturmak ve bu ortamı yönetmektir. Daha detaylı anlatmak gerekirse

OHSAS 18001'in üç ana başlıkta toplayabileceğimiz amaçları şunlardır:

1) Çalışanları korumak: Çalışanları işyerinin olumsuz etkilerinden korumak, rahat ve güvenli

bir ortamda çalışmalarını sağlamak iş sağlığı ve güvenliğinin ilk amacıdır.

2) Üretim güvenliğini sağlamak: İş kazaları ve meslek hastalıkları sebebiyle oluşabilecek iş

gücü ve iş günü kayıplarının en aza indirilmesi, dolayısıyla iş veriminde artışın sağlanmasıyla

üretimin (ürün ve/veya hizmet) korunması iş sağlığı ve güvenliğinin amaçlarından biridir.

3) İşletme güvenliğini sağlamak: Çalışma ortamlarında alınan tedbirlerle, işletmeyi tehlikeye

sokabilecek yangın, patlama, makine arızaları ve devre dışı kalmaların ortadan kaldırılması

işletme güvenliğini sağlayacaktır.

Hamile çalışanların hakları nelerdir?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Geçici İş Göremezlik

Ödeneği başlıklı 18. Maddesi c bendindende Sigortalı kadının analığı halinde, doğumdan

önceki bir yıl içinde en az doksan gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması

şartıyla, doğumdan önceki ve sonraki sekizer haftalık sürede, çoğul gebelik halinde

ise doğumdan önceki sekiz haftalık süreye iki haftalık süre ilave edilerek çalışmadığı her

gün için geçici iş göremezlik ödeneği ödenir. Kanunun lafzından da anlaşılacağı üzere kadın

işçilerin doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam on altı

haftalık süre için çalıştırılmamaları esastır. Çoğul gebelik halinde bu süreler doğumdan önce

on, doğumdan sonra sekiz hafta olarak belirlenmiştir.

4857 Sayılı İş Kanununun Analık halinde çalışma ve süt izni başlıklı 74. Maddesinde de Kadın

işçilerin doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam on altı

haftalık süre için çalıştırılmamaları esastır. Çoğul gebelik halinde doğumdan önce

çalıştırılmayacak sekiz haftalık süreye iki hafta süre eklenir. Ancak, sağlık durumu uygun

olduğu takdirde, doktorun onayı ile kadın işçi isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar

işyerinde çalışabilir. Bu durumda, kadın işçinin çalıştığı süreler doğum sonrası sürelere eklenir

ifadesi yer almaktadır.

Başka bir deyişle,  doğuma üç hafta kalıncaya kadar çalışan bir kadın işçi, doğum öncesi sekiz

haftalık izin süresinin beş haftasını çalışarak geçirdiğinden, bu süreyi doğum sonrasına

aktarabilecek ve böylece doğum sonrası sekiz haftalık izin süresine söz konusu beş haftanın

da eklenmesi ile  toplam on üç hafta izin kullanabilecektir.

Kadın işçilerin doğumdan önce ve sonra sekizer haftalık sürelerde çalıştırılmaları yasak

olduğu için  bu sürelerde işe gelmeyen  kadın işçinin hizmet akdi işverence feshedilemez.

Yasa koyucu bu sayede doğum iznine ayrılmış işçinin işveren tarafından bu sebeple işten

çıkarılmasının ve işveren tarafından haklı feshin önüne geçmiştir.

Doktor raporu ile gerekli görüldüğü takdirde, gebe işçi sağlığına uygun daha hafif işlerde

çalıştırılabilir. Bu durumda ücretten indirim yapılmaz. Başka bir işe geçiş yapılması teknik ve

elverişli olarak mümkün değilse,  kadın işçinin güvenlik ve sağlığının  korunması için gerekli

süre içinde, kadın işçinin de istemesi halinde ücretsiz izinli sayılması sağlanır. Bu süre, yıllık

ücretli izin hakkı hesabında dikkate alınmaz.

Çocuk ve genç işçi nedir, hakları nelerdir?

Genç işçi: 15 yaşını tamamlamış, ancak 18 yaşını tamamlamamış kişiyi, Çocuk işçi: 14 yaşını

bitirmiş, 15 yaşını doldurmamış ve ilköğretimini tamamlamış kişiyi ifade eder. (Çalışma ve

Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında

Yönetmelik 4.Maddesi)

Onbeş yaşını doldurmamış çocukların çalıştırılması yasaktır. Ancak, ondört yaşını doldurmuş

ve ilköğretimi tamamlamış olan çocuklar, bedensel, zihinsel ve ahlaki gelişmelerine ve

eğitime devam edenlerin okullarına devamına engel olmayacak hafif işlerde çalıştırılabilirler.

Çocuk ve genç işçilerin işe yerleştirilmelerinde ve çalıştırılabilecekleri işlerde güvenlik, sağlık,

bedensel, zihinsel ve psikolojik gelişmeleri, kişisel yatkınlık ve yetenekleri dikkate alınır.

Çocuğun gördüğü iş onun okula gitmesine, mesleki eğitiminin devamına engel olamaz, onun

derslerini düzenli bir şekilde izlemesine zarar veremez.

Onsekiz yaşını doldurmamış çocuk ve genç işçiler bakımından yasak olan işler ile onbeş yaşını

tamamlamış, ancak onsekiz yaşını tamamlamamış genç işçilerin çalışmasına izin verilecek

işler, ondört yaşını bitirmiş ve ilk öğretimini tamamlamış çocukların çalıştırılabilecekleri hafif

işler , onaltı yaşını doldurmuş fakat onsekiz yaşını bitirmemiş genç işçilerin hangi çeşit işlerde

çalıştırılabilecekleri ve çalışma koşulları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından altı

ay içinde çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir.

Temel eğitimini tamamlamış ve okula gitmeyen çocukların çalışma saatleri günde yedi ve

haftada otuzbeş saatten fazla olamaz. Ancak, 15 yaşını tamamlamış çocuklar için bu süre

günde sekiz ve haftada kırk saate kadar arttırılabilir.Çocuk ve genç işçilerin günlük çalışma

süreleri, yirmidört saatlik zaman diliminde, kesintisiz ondört saat dinlenme süresi dikkate

alınarak uygulanır.Okula devam eden çocukların eğitim dönemindeki çalışma süreleri, eğitim

saatleri dışında olmak üzere, en fazla günde iki saat ve haftada on saat olabilir. Okulun kapalı

olduğu dönemlerde çalışma süreleri birinci fıkrada belirtilen çalışma sürelerini aşamaz. İki

saatten fazla dört saatten az süren işlerde otuz dakika, dört saatten yedi buçuk saate kadar

olan işlerde çalışma süresinin ortasında bir saat olmak üzere ara dinlenmesi verilmesi

zorunludur.) (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve

Esasları Hakkında Yönetmelik 6.Maddesi

Engelli çalışan nedir, hakları nelerdir?

Engelli çalışan, doğuştan ya da sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal,

duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama

uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan ve korunma, bakım,

rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişilerden çalışma gücünün

en az % 40 ’ ın dan yoksun olduğu sağlık kurulu raporu ile belgelenenlerdir.

Engellinin işyerindeki hakları:

* Bir iş yerinden malulen ayrılmak zorunda kalıp da sonradan maluliyeti ortadan kalkan

engelli işçiler, eski iş yerlerine alınmalarını istedikleri takdirde iş veren kadroda boşluk varsa

derhal, yoksa boşalan ilk kadroda kendilerine şans tanımalıdır.

* Bir iş yerinde çalışırken iş kazası nedeniyle sakatlanan kişilerin öncelik hakkı vardır. İş veren,

bu işçisini sakat kadrosunda öncelikle çalıştırmakla yükümlüdür. Çalıştığı iş yerinde

sakatlananlar, durumlarını tescil için İş ve İşçi Bulma Kurumuna başvurabilirler.

* Engellilik dereceleri % 40'ın üzerindeyken işe girip de daha sonra durumlarında bir iyileşme

görülerek dereceleri % 40'ın altına düşenler engelli kadrosunda çalışmaya devam ederler.

* Bu hükümlere aykırı hareket eden, özürlü işçi çalıştırmayan iş verene çalıştırmadığı her ay

için para cezası verilir.